Terms of Use


אתר זה (להלן: “האתר“) הינו בבעלות חברת רב בריח (08) תעשיות בע”מ, מספר חברה 514160530 המאוגדת בישראל (להלן: “רב בריח” או “החברה“). השימוש באתר, לרבות רכישות של מוצרי ו/או שירותי רב בריח דרך האתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן במסמך זה (להלן: “תנאי השימוש“). תנאי השימוש מהווים את הבסיס המשפטי בינך (להלן: “המשתמש” או “הלקוח“) לבין רב בריח, בעניין השימוש האתר, אז אנא קרא אותם בקפידה טרם השימוש באתר. אם אינך מסכים להם, הפסק מיד את שימושך באתר. שימוש באתר הינו כל פעולה באתר לרבות גלישה באתר, הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר במסמך זה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. השימוש באתר על ידי כניסה, גישה או גלישה, מעיד על הסכמתך המפורשת לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.

 1. שינויים בתנאי השימוש

רב בריח שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד על כך. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמשים עם המשך שימושם בו, ובכפוף לכך כי תוספת ו/או שינוי כאמור לא יחולו על הזמנות שכבר בוצעו דרך האתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמה לשינויים אלו. ככל שמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

 • גישה וגלישה באתר
  • השירותים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות באתר כל שימוש הקשור לפעילות מסחרית כלשהי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש מאת רב בריח. בעת השימוש באתר, או בקשר עימו, משתמשים אינם רשאים לבצע פעולה כלשהי שבניגוד לדין ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות רב בריח או זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל משתמשים אינם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושם באתר ובתוכן האתר, או בקשר עימם: לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר; להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלק; להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר; להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe)  גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא; לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים; לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו למטרה בלתי חוקית, ולמטרה האסורה על פי תנאי השימוש; לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד; להשתמש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר של פרטי מידע ביחס למוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות תמונות המוצרים ו/או התיאור המילולי בנוגע אליהם. אי עמידה במגבלות המפורטות לעיל עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
  • 2.2.     רב בריח רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם, מחירם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול בכפוף לדין ובלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש, ובכפוף לכך כי שינוי כאמור לא יחול על הזמנות שכבר בוצעו דרך האתר.
  • משתמש יהיה רשאי להשתמש באתר ו/או לרכוש מוצרי ו/או שירותי רב בריח באתר כל עוד ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לרבות כך שמלאו למשתמש 18 שנה או יותר בעת ביצוע ההזמנה.
   • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לבצע בו את הזמנת המוצרים של רב בריח.
   • הזמנת המוצרים הינה לשימוש אישי בלבד, ואינה מיועדת לשימוש מסחרי כלשהו.
  • רב בריח רשאית לבצע את התחייבויותיה בנוגע למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים במסגרת האתר, באמצעות זכיינים מטעמה (להלן: “הזכיינים“), באופן שבין היתר, ייצור הדלת ו/או התקנתה ו/או מדידות ו/או הרכבות יתבצעו באמצעות מי מהזכיינים עמם התקשרה רב בריח כאמור. התשלום בגין מי מהמוצרים ו/או השירותים שיירכשו באתר, יבוצע על ידי המשתמש לרב בריח או למי מהזכיינים מטעמה לפי שיקול דעתה של רב בריח.
 • גלריית הפרויקטים

האתר עשוי לכלול גלריית תמונות המציגה פרויקטים שונים בהם נעשה שימוש במוצרי רב בריח. הזכויות בתמונות פרויקטים שמופיעים באתר, כמו גם בעיצובים המוצגים באתר, הינם של צדדים שלישיים (לרבות צלמים ואדריכלים) אשר התירו לרב בריח להשתמש בהם, ואשר פרטיהם מופיעים בגלריית התמונות.

 • 4.        מובהר כי כל תמונות המוצרים המוצגים בגלריית התמונות הינן להמחשה בלבד, לשימוש אישי והתרשמות ממוצרי רב בריח בלבד, ועשויות לכלול תמונות של מוצרים שאינם מוצרי רב בריח ו/או שאינם מוצעים למכירה באתר, בין היתר לצורך המחשת פרויקטים בהם נעשו שימוש במוצרי רב בריח. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2 וסעיף  3 לעיל, אין לעשות כל שימוש בתמונות ו/או בזכויות הכלולות בהן, לרבות זכויות הקניין הרוחני, למעט כאמור בסעיף זה, וכל הזכויות בתמונות כאמור נשמרות במלואן לטובת בעלי הזכויות בהן.
 • רכישת מוצרים ושירותים ופעולות נוספות באמצעות האתר
  • 5.1.     האתר מאפשר למשתמשים, בין היתר, לבצע את הפעולות שיפורטו להלן:
   • :
 • האתר עשוי להציע למשתמש להתקשר עם רב בריח בעסקה לרכישת דלת (להלן: “עסקת רכישת הדלת“). לצורך כך, המשתמש יידרש להזין פרטי התקשרות עמו וכן לבחור באתר את פרטי הדלת המבוקשת על ידו (הכוללים, בין היתר, מידות, צבע, דגם, גודל, גוון, מפרט, ידית וצילינדר), ו/או פרטים אחרים, ככל הנדרשים, במקום המתאים לכך באתר(“מפרט המוצר“). לאחר הזנת הפרטים האמורים במפרט המוצר, ולאחר שהמשתמש ישאיר את פרטיו כפי שיידרש באתר מעת לעת, המשתמש יוכל לראות בסל הקניות את מפרט המוצר, כפי שנבחר על ידו, וכן את מחיר הדלת המוערך. לאחר מכן, המשתמש יידרש לשלם דרך האתר חלק מהתמורה בגין עסקת רכישת הדלת, כפי שיפורט באתר מעת לעת.  

יובהר כי הסכום המשולם באתר בגין עסקת רכישת הדלת, מהווה סכום חלקי בלבד בגין התמורה עבור עסקת רכישת הדלת, ולאחר ביצוע התשלום החלקי כאמור באמצעות האתר, רב בריח, באמצעות נציג מטעמה תיצור קשר בשיחה טלפונית עם המשתמש, לצורך  חיוב בפועל של יתרת התשלום בגין עסקת רכישת הדלת בהתאם להזמנה.

מבלי לגרוע מיתר האמור בתנאי שימוש אלו, רב בריח תהא רשאית לעדכן ו/או לשנות את מחיר הדלת ו/או את מחיר הדלת המוערך, ו/או לבטל את עסקת רכישת הדלת, בקרות אחד מהבאים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי רב בריח בעניין זה:

 • ככל שהמשתמש לא ישלם את יתרת התשלום בגין עסקת רכישת הדלת כאמור, וזאת תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום החלקי באתר;
 • ככל שהמדידה, כהגדרתה להלן, תתבצע במועד המאוחר מ- 30 ימים ממועד השלמת התשלום בגין הדלת במסגרת השיחה הטלפונית כמפורט לעיל, מסיבות שאינן תלויות בחברה (לרבות עקב בקשת המשתמש לקיים את המדידה במועד כאמור ו/או במועד אחר מהמועדים שהוצעו לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה);
 • ככל שאספקת הדלת למשתמש, תתבצע במועד המאוחר מ- 14 ימים מהמועד בו המשתמש קיבל הודעה מהחברה ו/או מי מטעמה בעניין תיאום מועד להתקנת הדלת, מסיבות שאינן תלויות בחברה (לרבות עקב בקשת המשתמש לבצע את האספקה במועד כאמור ו/או במועד אחר מהמועדים שהוצעו לו על ידי החברה ו/או מי מטעמה).

מובהר כי מחיר הדלת המופיע באתר הינו מחיר מוערך בלבד. מבלי לגרוע באמור בתנאי שימוש אלה, מחיר הדלת המוערך, כפי שיופיע באתר, יכול להשתנות, בין היתר, עקב פרטים נוספים שימסור הלקוח, לרבות בשיחה הטלפונית המפורטת בסעיף זה לעיל,  וכן בהתאם לסעיף 5.1.1 (ב) להלן. לאחר ביצוע מלוא התשלום בגין עסקת רכישת הדלת ולאחר השלמת מדידה על ידי מודד מוסמך לצורך ייצור הדלת, וכפי שיתואם בין רב בריח למשתמש (להלן: “המדידה“), רב בריח תחל בייצור הדלת בפועל בהתאם למידות שנמדדו במדידה ובהתאם לנתונים שהוזנו על ידי הלקוח במפרט המוצר.

 • במקרה של התקשרות בעסקת רכישת הדלת, ככל שהפרטים, לרבות מידות הדלת, שיימסרו על ידי המשתמש במפרט המוצר ו/או לאחר מכן, לרבות במסגרת השיחה הטלפונית כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, יהיו שונים מנתוני הדלת שתיוצר בפועל, עקב שינויים שיבוצעו בהזמנה על ידי המשתמש לאחר מסירת הפרטים כאמור ו/או עקב שוני בין מידות הדלת שהוזנו על ידי המשתמש לבין המידות שנמדדו במסגרת המדידה, אזי בטרם תחילת ייצור הדלת, המשתמש יידרש לשלם לרב בריח את ההפרש בין מחיר הדלת שנידרש לייצרה בפועל, לבין הסכום ששולם על ידו עבור ייצור הדלת, ככל שמחיר הדלת שנידרש לייצרה בפועל עולה על הסכום ששולם על ידו עבור ייצור הדלת, או שרב בריח תזכה את הלקוח בהפרש כאמור, ככל שהסכום ששולם על ידי הלקוח עבור ייצור הדלת גבוה ממחיר הדלת שנידרש לייצרה בפועל.
  • רכישת מוצרי מדף:

בנוסף לאמור לעיל, האתר עשוי להציע למשתמשים לבצע רכישות של מוצרי מדף, כדוגמת מנעולים וצילינדרים, כפי שהחברה תבחר מעת לעת (להלן: “מוצרי המדף“).

 • רכישת שירותי הרכבה למוצרי המדף:

ככל שתבצע רכישת מוצרי מדף, תוכל לרכוש בנוסף, לגבי חלק ממוצרי המדף, שירותי הרכבה. ככל שתבחר לעשות כך, לאחר קבלת הודעת אישור התשלום, כהגדרתה להלן, יתואם מולך ביקור של מרכיב מטעמה של רב בריח. שירות ההרכבה כרוך בעלות נוספת כמפורט ומוסבר לך באתר במהלך ביצוע העסקה (להלן: “שירות ההרכבה“).

 • 5.2.     צילומי ו/או שרטוטי המוצרים, לרבות מוצרי המדף והדלתות, המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד. ככל שהמשתמש יבצע עסקת רכישת דלת ו/או מוצר מדף, הדלת ו/או מוצר המדף שיתקבלו בפועל, עשויים להיות שונים מהדלתות ו/או מוצרי המדף המוצגים בתמונות באתר, ולגבי דלת – לרבות עקב הנתונים (לרבות הצבעים, הגוונים והמידות) שיוזנו על ידי המשתמש במפרט המוצר ו/או בהתאם לנתונים שייאספו על ידי המודד במסגרת המדידה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, גודלם וצורתם של המוצרים המוצגים באתר תלויים בגורמים שונים ועשויים להיות שונים במציאות מהאופן בו הם מוצגים במכשיר המשתמש. אופן הצגת המוצרים, צבעיהם ותכונותיהם משתנה ממכשיר אחד למשנהו, ועל כן אין ערובה, כי המשתקף ממכשיר המשתמש תואם באופן מלא לתכונות המוצר בפועל, והמשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה נגד רב בריח בגין ובקשר לכך, בכפוף לכל דין.  
  •  החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  •  החברה פועלת על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן, ובכפוף לכל דין.
  • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך ובכפוף לכל דין. לא יחולו באתר כפל מבצעים למעט אם נאמר במפורש אחרת.
  • מובהר כי למחיר המוצרים ו/או השירותים שיוצגו באתר, עשויים להתווסף חיובים נוספים כגון דמי משלוח ככל שאלו יהיו רלוונטיים וכפי שרב בריח תעדכן באתר מעת לעת. יובהר כי בכל מקרה החיוב בגין דמי המשלוח יכלול הובלה אחת, וכי החיוב בגין שירות ההרכבה יכלול הרכבה אחת, וככל שהמשתמש יהיה מעוניין בהובלה ו/או הרכבה נוספות, הוא יידרש לתוספת תשלום בגינן. החיובים באתר אינם כוללים עלויות אחסון, עלויות הדרכה על המוצרים ו/או עלויות בגין ביצוע שינויים במוצרים שיוזמנו על ידי המשתמש.
  • אופן הרכישה באתר
   • 5.7.1.  רב בריח מאפשרת לכל משתמש העומד בתנאי סעיף 2.3 לעיל לבצע פעולות באתר, לרבות להתקשר בעסקאות שיוצעו באתר מעת לעת, כדוגמת עסקת רכישת הדלת ו/או רכישת מוצרי מדף באמצעות האתר.
   • 5.7.2.  ייתכן וכי לצורך ביצוע פעולות דרך האתר תצטרך להירשם לאתר. במסגרת תהליך ההרשמה, תידרש להזין את פרטיך האישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי וכן לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת השימוש. החברה רשאית לקבע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. עליך לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות ולהימנע מהעברתם או חשיפתם לאחר כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
   • 5.7.3.  כדי לבצע התקשרות בעסקאות, יש תחילה לבחור את המוצר או השירות המבוקש, ולהזין את הפרטים הנדרשים (ובמקרה של עסקת רכישת הדלת – למלא את מפרט המוצר). פעולה כאמור תבוצע לאחר התחברות לאתר, או לחילופין בכפוף למסירת פרטים כפי שיידרש באתר מעת לעת בדרכים אחרות, ככל שהדבר יתאפשר בהתאם לשיקול דעת רב בריח. בכל מקרה, עליך למסור פרטים בסיסיים נכונים ומדויקים (להלן: “טופס פרטי העסקה“). מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, נתוני אמצעי התשלום שלך, ככל שנמסרו על ידך, לא ישמרו במאגר החברה וישמשו רק לצורך השלמת העסקה שבחרת. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. יובהר כי אינך חייב למסור כל פרט מידע, אולם ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לבצע את הפעולות כאמור. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים. אם בעת ביצוע העסקה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח את השלמת העסקה כאמור.
   • מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה על ידי הלקוח עלולה להוות עבירה על החוק. נגד משתמש המוסר פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
   • החברה רשאית על פי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגינה לא תתקבל ו/או כי עולה חשש שאין התאמה בין מבצע העסקה לבעל כרטיס האשראי והכול בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה תוכל לבקש מהמשתמש המתקשר בעסקה כל פרט רלוונטי ו/או אסמכתא לבירור זהות המשתמש וזהות בעל כרטיס האשראי ו/או כל פרט הנדרש על ידי חברת האשראי ו/או כל פרט רלוונטי לפי שיקול דעתה, ובכפוף לכל דין.
   • 5.7.6.  לאחר ביצוע העסקה על ידי משתמש, יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח, כי התשלום אושר. אישור על ביצוע התשלום יישלח לבחירת הלקוח בדואר אלקטרוני או בהודעת SMS למספר טלפון כפי שאלו נמסרו על ידי הלקוח בתוך 72 שעות ממועד אישור התשלום (“הודעת אישור התשלום“). כל הודעת אישור תשלום שתישלח ללקוח תכלול סיכום של פרטי ההזמנה, לרבות מספר סידורי ייחודי.
   •  במקרה בו לא אושר התשלום ע”י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. במקרה זה, לצורך ביצוע התשלום, יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, אלא אם רב בריח תנחה אותו אחרת. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח ו/או אספקת השירות, לפי העניין, החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי, בכפוף לכל דין. ללא השלמת התשלום על ידי המשתמש ו/או אישור סופי מחברת האשראי על אישור התשלום, תהיה העסקה בטלה והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
   • 5.7.8.  ניתן להשלים את התשלום ע”י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של החברה. במקרה כזה תחשב פעולת התשלום כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע העסקה וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח ו/או אספקת השירות רק ממועד אישור התשלום ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור בעצמו קשר טלפוני לצורך מסירת פרטים להשלמת התשלום, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה החברה זכאית לבטל את עסקה, בכפוף לכל דין.
   • 5.7.9.  אישור העסקה, והתחייבות החברה לאספקת המוצרים שנרכשו בהתאם לאמור בתנאים כלליים אלו, מותנים בכך שהמוצרים ו/או כל חלק מהם זמינים במלאי מחסני החברה במועד ביצוע העסקה, ובכפוף לכל דין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע, ככל שהמוצר לא סופק בהתאם לסעיף זה.  
   • 5.7.10.     החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לביצוע עסקאות ו/או פעולות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של הפעולות באתר.
 • אספקה, משלוח והרכבה
  • 6.1.     עם קבלת הודעת אישור התשלום, תפעל החברה לאספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו על ידך במסגרת פרק הזמן כפי שצוין באתר בעת ביצוע העסקה לכתובת בישראל שהזנת בעת ביצוע העסקה, ובתנאי כי המוצרים שנרכשו ו/או כל חלק מהם קיימים במלאי החברה, בכפוף לכל דין ולאמור בתנאים כלליים אלו.
  • 6.2.     במקרה של איחור באספקה כתוצאה מכוח עליון ו/או מקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות עקב גורמים הקשורים בלקוח ו/או הנובעים מבקשותיו, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה, בכפוף לכל דין.
  • 6.3.     אספקה של המוצרים שנרכשו תבוצע לכתובת הלקוח באמצעות החברה ו/או הזכיין ו/או באמצעות חברת שילוח חיצונית, בהתאם לבחירת החברה (להלן: “משלוח“). כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה כמפורט בהודעת אישור התשלום. עלות המשלוח הינה כקבוע באתר החברה בעת ביצוע העסקה.
  • 6.4.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין ובלבד שהעדכון כאמור לא יחול על עסקאות שכבר בוצעו. על אף האמור לעיל, רב בריח רשאית לקבוע כי ללקוח תהיה אפשרות לבחור איסוף עצמי של מוצרי המדף שנרכשו על ידו מאחת מנקודות המכירה ו/או מחסני החברה כפי שתודיע לו החברה.
  • מועדי אספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו הם בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור התשלום מחברת האשראי. בכל מקרה, הימים שבהם מתבצעת האספקה הינם א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. מועד אספקת הדלת יתואם עם המשתמש מראש.
 • ביטולים
  • 7.1.    ביטול עסקת רכישת הדלת – מובהר כי הדלת הנרכשת במסגרת עסקת רכישת הדלת מיוצרת במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה, ולכן זכות ביטול עסקת רכישת הדלת עומדת ללקוח ממועד ביצוע עסקת רכישת הדלת ועד 3 ימי עסקים לאחר ביצוע המדידה, בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) (להלן: “ביטול עסקת רכישת הדלת“).
  • לבטל את רכישת מוצרי המדף בתוך 14 ימים ממועד קבלת מוצרי המדף או בתוך 14 ימים ממועד קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם עסקת רכישת מוצרי המדף, לפי המאוחר מבניהם, בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן (להלן: “ביטול עסקת רכישת מוצרי המדף“).
  • 7.3.    ביטול עסקת שירות ההרכבה – אתם רשאים לבטל את עסקת שירות ההרכבה בתוך 14 ימים מיום עשיית עסקת שירות ההרכבה, לפי העניין, או ממועד קבלת מסמך המכיל את הפרטים בקשר עם העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו שירות ההרכבה היו אמורים להינתן, בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן (להלן: “ביטול עסקת שירות ההרכבה“).
  • על אף האמור בסעיף זה, לגבי ביטול עסקת רכישת הדלת – יחול האמור בסעיף 7.1 לעיל.
   • : 073-2294949;
   • דואר רשום: האופה 31, אשקלון;
   • של החברה: רח’ לח”י 2, בני ברק.
  • בהודעה, עליכם למסור את שמכם המלא ומספר תעודת הזהות שלכם. כמו כן, על מנת לייעל את הטיפול בהודעה ובבקשתכם ובזמני הטיפול כאמור, באפשרותכם למסור גם את מספר הטלפון שלכם ואת מספר ההזמנה שמבוקש לבטלה.

עם זאת, ככל שביטול עסקת רכישת מוצרי המדף נבע מפגם במוצרי המדף, אי התאמה בין מוצר המדף לבין הפרטים שנמסרו לכם בהתאם לדין, אי אספקת מוצר המדף במועד שנקבע ו/או בשל הפרה אחרת כלשהי שבוצעה על ידי החברה (להלן ביחד: “פגם“), והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק, אנחנו נאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו לכם.

 • החזר כספי בגין ביטול עסקה

במקרה של ביטול עסקת רכישת הדלת ו/או ביטול עסקת רכישת מוצרי המדף ו/או ביטול עסקת שירות ההרכבה, כהגדרתם לעיל – בכפוף לקבלת הודעת הביטול על ידינו, אנחנו נשיב לכם את התמורה ששולמה על ידכם בגין העסקה שבוטלה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה זה, נהיה רשאים לגבות מכם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה שבוטלה, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שהביטול לא נבע מפגם כהגדרתו לעיל, והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחיובכם בגין שירות ההרכבה ככל שהוזמן על ידכם וככל שלא בוטל בהתאם לסעיף 7.3 לעיל.

 • לחברת רב בריח שמורה הזכות לבטל רכישת דלת באופן חד צדדי אם יסתבר, לאחר מדידת המודד, שמסיבות טכניות, שאינן תלויות בחברת רב בריח, אין אפשרות להתקין את הדלת שהוזמנה על ידי הלקוח. במקרה כזה, חברת רב בריח תשיב ללקוח את התמורה בגין רכישת הדלת ששולמה על ידו.
  • מובהר כי אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח.
 • שירות לקוחות וכתובת

כמו כן, תוכל לפנות לחברה באמצעות השארת פרטים דרך הקישור הבא:

https://rav-bariach.mly.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa/
 •  נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 • זכויות קניין רוחני
  • האתר והמידע המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר וכל מידע מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה הקיימים כיום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם, לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן וסמל (להלן: “התוכן“) הינם רכושה של רב בריח או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לרב בריח להשתמש בהם. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של רב בריח.
  • מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של רב בריח ואין לעשות בהם כל שימוש.
  • במידה שאתה סבור כי תכנים באתר מפרים באופן כלשהו זכויות יוצרים בבעלותך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי, בצירוף פירוט בדבר מהות הפגיעה.
 • תעודת אחריות
  • לקוח שרכש מוצרים של רב בריח ייהנה מכמות חודשי אחריות בהתאם למוצר שרכש (ראה בדף המוצר) מרב בריח.
  • האחריות תחול אך ורק כנגד הצגת הוכחת קניה המעידה על הרכישה מרב בריח ועל התשלום (תדפיס בנק או תדפיס כרטיס אשראי לא יהוו הוכחה לביצוע התשלום), ובכפוף לכל דין.
 • הגבלת אחריות ושיפוי
  • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה הלקוח באתר, או בכל תוכן באתר, שלא בהתאם לתנאי השימוש וכן אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם ללקוח, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה הלקוח במוצר שנרכש על ידו  שלא על פי תנאי השימוש או שלא על פי הוראות היצרן ו/או החברה, לרבות בעת הרכבת המוצרים הנמכרים, ובכפוף לכל דין.
  • 11.2.    בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך סך המוצרים שנרכשו, בכפוף לכל דין.
  • האתר בכללותו כולל התכנים המופיעים בו מוצע למשתמש כמות שהוא ובכפוף לזמינותם (AS-IS  ו- AS AVAILABLE) ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה. רב בריח אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, ככל ומתפרסמים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. רב בריח לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.
  • רב בריח אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי רב בריח, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל רב בריח או אצל מי מספקיה.
  • הנך מתחייב לשפות את רב בריח, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תהיה מחויב בשיפוי הגורמים הנזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
  • רב בריח תעשה כמיטב יכולתה לבדוק את אתר האינטרנט לאיתור וירוסים, אך אינה מתחייבת לכך שאתר האינטרנט נקי מווירוסים או תכנים זדוניים אחרים.
  • בכפוף לכל דין, רב בריח ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, אינן אחראיות כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותך עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שרב בריח נקטה או נמנעה מלנקוט, אף אם רב בריח או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של רב בריח כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לרב בריח, אם בכלל, עבור השימוש בשירותים.

 • סודיות
  • מסירת הפרטים האישיים על ידי המשתמש לחברה, לרבות בטופס פרטי העסקה, נעשית על פי רצונך והסכמתך, החברה מתחייבת לשמור בסודיות את המידע שהועבר לידה ולא לעשות כל שימוש במידע אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה כאמור חלק בלתי נפרד ממסמך תנאי שימוש זה.
  • החברה וכל מי מטעמה עשויה לשלוח למשתמש מידע, עדכונים, הצעות ומבצעים על מוצרים ושירותים שונים של החברה ושל צדדים שלישיים לרבות אלה שעשויים לעניין את המשתמש ו/או להתאים להעדפות של המשתמש. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש מהווה הסכמה כי המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת כהגדרת המונח בחוק התקשורת תשמ”ב – 1982 בכל אמצעי אלקטרוני לרבות הודעת דוא”ל, הודעות, SMS , MMS ועוד. המשתמש יכול לבקש מהחברה להסיר אותו מרשימת התפוצה בכל רגע נתון במשלוח בקשה בכתב לדוא”ל של החברה.
 • קישורים לאתרי צד ג’
  • באתר משתמש עשוי למצוא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (“קישורים“). קישורים אלה הם לנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידך. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים בקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה ורב בריח איננה שולטת או מפקחת עליהם העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת רב בריח לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. רב בריח אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים (אם משתמש ימצא אותם, למשל, בלתי הולמים את צרכיך, מרגיזים או בלתי נאותים), למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לאתרים אליהם מובילים הקישורים עשויה להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם, ורב בריח ממליצה לך לקוראה, אם בחרת לבקר בהם.
  • רב בריח איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. רב בריח רשאית להסיר מן האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.
  • כל התקשרות שתעשה עם צד שלישי בעקבות תוכן המתפרסם באתר ו/או באמצעות קישור מהאתר, אינה כוללת את רב בריח כצד לה, ותסוכם ישירות בינך לבין הצד השלישי הנוגע בדבר אלא אם הודיעה רב בריח אחרת לרבות במסגרת האתר. רב בריח אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לא תישא באחריות לטיב, איכות, תכונות והתאמה של שירותים ומוצרים שיוצעו באתרים של צדדים שלישיים כאמור ו/או במסגרת אירועים אליהם תגיע באמצעות קישורים שבאתר או בעקבות תוכן שבאתר, ולרכישות אשר יתבצעו בהם, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיעה רב בריח אחרת לרבות במסגרת האתר.
 1. שמירה על פרטיותך

רב בריח מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר בכתובת  rav-bariach.mly.co.il/מדיניות-פרטיות/ מהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

 1. המחאה

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת רב בריח בכתב ומראש. רב בריח רשאית להעביר את זכויותיו באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכפוף לכל דין, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את התחייבויות רב בריח לפי המסמכים המחייבים.

 1. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני וחוקי מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או הקשור לאתר ידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו.

 1. צור קשר

בכל נושא, שאלה ו/או בקשה המשתמש יכול לפנות אלינו בכתובת המייל [email protected].


עודכן לאחרונה: פברואר 2022.

We use cookies and other technologies (collectively "cookies") to improve the experience of users on the site, provide them with content and publications that may suit your preferences and everything as specified in the cookies policy. Login and use of the website constitutes consent to the cookies policy

Privacy Policy Close